Ogólne Warunki Handlowe Onlinewinieta.pl

 

Artykuł 1 - Definicje

 

Poniższe zdefiniowane pojęcia znajdują zastosowanie w tych Ogólnych Warunkach Handlowych:

 

1. Ogólne Warunki Handlowe: te Ogólne Warunki Handlowe.

 

2. Użytkownik: przedsiębiorca, który używa tych Ogólnych Warunków Handlowych do zawarcia i zrealizowania tej umowy z Klientem.

 

3. Klient: osoba, która zawiera, bądź zawarła umowę z Użytkownikiem.

 

4. Konsument: każda osoba fizyczna, działająca w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5. Usługa: usługa, bądź usługa oferowana na stronie internetowej Użytkownika (Onlinewinieta.pl).

 

6. Koszty za usługi: kwota do zapłacenia Użytkownikowi przez Klienta (obejmująca podatek VAT) za świadczoną przez Użytkownika na rzecz Klienta Usługę.

 

7. Umowa: ta umowa zdalnego udzielenia pełnomocnictwa, w ramach której Klient udziela Użytkownikowi mandatu oraz pełnomocnictwa do tego, aby w imieniu i na rachunek Klienta nabył cyfrową winietę autostradową od Asfinag oraz dostarczył ją lub zlecił jej dostarczenie Klientowi w formie cyfrowej.

 

8. Asfinag: to obiegowe określenie austriackiej spółki akcyjnej ds. finansowania autostrad i dróg szybkiego ruchu, Asfinag, która odpowiedzialna jest między innymi za pobieranie i ściąganie opłat drogowych za użytkowanie określonych dróg w Austrii.

 

9. Winieta: jest to określenie dowodu, wydawanego przez Asfinag cyfrowo ("cyfrowa winieta") lub w postaci naklejki ("winieta"), służącego jako dowód uiszczenia opłaty dla określonego dopuszczonego do ruchu pojazdu, na określony okres czasu.

 

10. Okres karencji: ustawowy termin, w którym Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 

11. Odstąpienie: skorzystanie z ustawowego prawa do pisemnego odstąpienia od umowy zdalnego udzielenia pełnomocnictwa, w okresie przeznaczonym na zastanowienie. Wzór formularza odstąpienia od umowy został dołączony do Ogólnych Warunków Handlowych jako Załącznik I.

 

12. Dzień: dzień kalendarzowy.

 

13. Polityka Prywatności: Polityka Prywatności Użytkownika (Onlinewinieta.pl), opublikowana na stronie internetowej Użytkownika;

 

Artykuł 2 – Dane Użytkownika

 

Maut & Vignette B.V.  funkcjonująca pod nazwą: Onlinewinieta.pl

Utrechtseweg 1-G,

3811 NA Amersfoort,

Niderlandy

 

Telefon kontaktowy:

0031 (0) 85 303 39 23

Dostępność: 7 dni w tygodniu od 09:30 do 17:30

E-mail: info@Onlinewinieta.pl

 

Numer w Izbie Handlowej: 863747814

NIP: NL863747814B01

 

 

Artykuł 3 – Zastosowanie

 

 1. Te Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla każdej oferty Użytkownika oraz dla każdej Umowy zawartej między Użytkownikiem a Klientem.

 

 1. Tekst tych Ogólnych Warunków Handlowych jest udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy w taki sposób, że bez dalszych kroków pośrednich może on zapisać go na trwałym nośniku. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość jest podawane, gdzie możliwy jest elektroniczny wgląd w Ogólne Warunki Handlowe, oraz że na życzenie Klienta zostaną bezpłatnie dosłane elektronicznie lub w inny sposób.

 

Artykuł 4 – Umowa

 

 1. Umowa powstaje w wyniku przyjęcia oferty przez Klienta oraz wypełnienia ustalonych w niej warunków.

 

 1. Kiedy Klient przyjmie ofertę drogą elektroniczną, Użytkownik niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie przyjęcia oferty. Jeśli Umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, Użytkownik podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do zabezpieczenia elektronicznego przekazania danych, i zapewni bezpieczne otoczenie w sieci. W odniesieniu do oferowanej możliwości dokonania płatności elektronicznej, Użytkownik zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 

 1. Najpóźniej przy wykonaniu Usługi,  Użytkownik ma obowiązek przekazania Klientowi poniższych informacji pisemnie lub w taki sposób, aby Klient mógł zapisać je na trwałym nośniku w dostępnym formacie:
 • adres siedziby Użytkownika, pod który Klient może kierować pytania, życzenia lub skargi;
 • warunki, pod którymi Konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;
 • informacje o ewentualnych gwarancjach oraz pozostałych świadczeniach serwisowych po dostarczeniu Usługi;
 • cena, obejmująca wszystkie podatki, za Usługę; w stosownym przypadku koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy i wypełnienia umowy;
 • wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumenta.

 

 

Artykuł 5 – Prawo do Odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 

 1. Klient może rozwiązać Umowę w terminie 14 dni bez podania przyczyn.

 

 1. Wskazany w ustępie 1 czas na zastanowienie rozpoczyna się w dniu następnym po dniu zawarcia Umowy.

 

 

 

Artykuł 6 – Skorzystanie przez Konsumenta z Prawa do Odstąpienia od Umowy

 

 1. Jeśli Klient korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, musi powiadomić o tym Użytkownika w okresie na odstąpienie od umowy, używając do tego wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub w inny jednoznaczny sposób.

 

 1. Ryzyko oraz ciężar dowodu na prawidłowe i terminowe skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy leży po stronie Klienta.

 

 1. W stosownym wypadku Klient ma obowiązek odesłać otrzymane towary Użytkownikowi, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Użytkownika. Klient nie ponosi za to żadnych bezpośrednich kosztów.

 

 1. Jeśli Klient wypowiada umowę, po tym jak wcześniej wyraźnie zażądał, aby wykonanie Umowy rozpoczęło się w trakcie okresu na zastanowienie, jest on winien Użytkownikowi taką kwotę, która odpowiada proporcjonalnie części zobowiązania, które Użytkownik w chwili wypowiedzenia zrealizował, w porównaniu do całkowitej realizacji zobowiązania.

 

 1. Klient nie ponosi żadnych kosztów za realizację umowy, kiedy:
 • Użytkownik nie udostępnił Klientowi wymaganych przepisami prawa informacji o prawie do odstąpienia od umowy, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia od umowy, lub nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy, albo;
 • Klient nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia wykonania umowy w trakcie okresu na zastanowienie.

 

 

Artykuł 7 – Obowiązki Użytkownika w przypadku Odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 

 1. Jeśli Użytkownik umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy drogą elektroniczną, ma on obowiązek niezwłocznie odesłać potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.

 

 1. Użytkownik ma obowiązek zwrócenia wszystkich płatności, które otrzymał od Klienta, wraz z kosztami dostawy, niezwłocznie i najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym Klient powiadomił go o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Użytkownik ma obowiązek skorzystania z tej samej metody płatności, z której korzystał Konsument przy dokonywaniu płatności, chyba że Konsument ustalił inną metodę płatności. Zwrot następuje nieodpłatnie.

 

 

Artykuł 8 – Wykluczenie Prawa do Odstąpienia od Umowy przez Użytkownika

 

Odstąpienie od umowy jest wykluczone, o ile Użytkownik wyraźnie to wyjaśnił w ramach oferty lub przynajmniej na czas, przed zawarciem umowy:

 

 1. Po całkowitej realizacji Umowy, ale tylko wówczas, kiedy:
 • wykonanie rozpoczęło się przy wyraźnym wcześniejszym przyzwoleniu zleceniodawcy; oraz
 • Klient oświadczył, że zrezygnuje ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, jak tylko Użytkownik całkowicie wywiąże się z umowy;

 

Artikuł 9 - Ceny

 

Podane w ofercie usługi ceny zawierają podatek VAT.

 

Artykuł 10 – Wykonanie Umowy

 

Użytkownik gwarantuje, że zobowiązania które wypełnia, odpowiadają zobowiązaniom zawartym w Umowie oraz specyfikacjom podanym w ofercie.

 

 

Artykuł 11 – Dostawa i Realizacja

 

 1. Użytkownik ma obowiązek realizacji umowy z należytą starannością.

 

 1. Miejscem realizacji umowy jest adres podany Użytkownikowi przez Klienta.

 

 

 1. Użytkownik ma obowiązek podpisania umowy we wcześniej podanym terminie, lub niezwłocznie, jeśli nie zostanie on dotrzymany.

 

 

Artykuł 12 – Płatność

 

 1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, należne od Klienta kwoty podlegają zapłacie natychmiast po zawarciu umowy.

 

 1. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Użytkownika o nieprawidłowościach w przekazanych lub podanych danych płatniczych.

 

 

Artykuł 13 – Procedura Składania Skarg

 

 1. Użytkownik musi dysponować wystarczająco upowszechnioną procedurą składania skarg  i przetwarzać skargi zgodnie z tą procedurą.

 

 1. Reklamacje dotyczące wykonania umowy Klient ma obowiązek zgłosić Użytkownikowi w całości, i klarownie opisać, w rozsądnym terminie po wykryciu niedociągnięć.

 

 1. Skargi zgłoszone do Użytkownika, otrzymają odpowiedź w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Jeśli skarga będzie wymagała dłuższego okresu przetwarzania, Użytkownik odpowie w terminie 14 dni potwierdzając jej wpłynięcie oraz wskazując kiedy Klient może liczyć na wyczerpującą odpowiedź.

 

 

Artykuł 14 – Prawo Właściwe

 

Umowy między Użytkownikiem a Klientem, do których mają zastosowanie niniejsze warunki, podlegają prawu holenderskiemu. Jeżeli Konsument posiada miejsce zamieszkania w innym kraju UE niż Holandia, a ustawodawstwo tego kraju zapewnia mu lepszą ochronę, Użytkownik skorzysta z tych praw.

 

Zakup Cyfrowej Winiety do Austrii przez Klienta

1. Klient zawiera Umowę z Użytkownikiem, aby umożliwić zakup cyfrowej winiety. Dla tej umowy oraz jej wykonania obowiązują Ogólne Warunki Handlowe Użytkownika. Pojęcia te są również zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Handlowych.

 

2. Klient musi krok po kroku wypełnić elektroniczny formularz zamówienia, który Użytkownik udostępnia w tym celu na swojej stronie internetowej, aby nabyć cyfrową winietę. Po złożeniu zamówienia, Klient korzysta z przewidzianego do tego elektronicznego sposobu przesłania wypełnionego formularza zamówienia, aby dokończyć zamówienie.

 

3. Klient ma obowiązek prawidłowego podania w formularzu zamówienia obowiązkowych danych (np. nazwiska, miejsca zamieszkania i kodu pocztowego, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i tablicy rejestracyjnej pojazdu).

 

4. Klient wybiera rodzaj cyfrowej winiety oraz okres ważności cyfrowej winiety, którą chce nabyć.

 

5.1 Klient ma wybór, czy podczas zakupu wybranej przez niego cyfrowej winiety chce być postrzegany jako przedsiębiorca czy jako konsument.

 

5.2 Jeśli Klient zdecyduje się zostać uznanym za przedsiębiorcę, ważność jego cyfrowej winiety może rozpocząć się natychmiast. Nie ma żadnego okresu oczekiwania na rozpoczęcie się ważności. Cyfrowa winieta podlega natychmiastowej dostawie.

 

5.3 Jeśli Klient zdecyduje się zostać uznanym za konsumenta, musi wziąć pod uwagę obligatoryjny czas oczekiwania. Cyfrowa winieta może wówczas zostać użyta dopiero 18 dni po zakupie. Przed upływem tego okresu oczekiwania cyfrowa winieta nie jest jeszcze ważna. Może się również odwlec dostawa cyfrowej winiety, tzn. nie nastąpić od razu.

 

5.4 Jeśli Klient zdecyduje się zostać uznanym za przedsiębiorcę, rezygnuje on tym samym też wyraźnie z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Klient zrzeka się wówczas prawa do odstąpienia od umowy w okresie do odstąpienia od umowy, który przysługuje konsumentowi.

 

5.5 Jeśli Klient jest Konsumentem, Użytkownik będzie zawsze przestrzegał jego prawa do odstąpienia od Umowy – również w stosunku do osób trzecich. Obowiązuje to również wtedy, kiedy Klient przez pomyłkę podał, że nie może być uważany za Konsumenta.

 

6.1 Po zakończeniu opisanego powyżej procesu składania zamówienia oraz po wpłynięciu płatności za zamówioną cyfrową winietę i opłaty serwisowe, Użytkownik niezwłocznie zamawia cyfrową winietę dla Klienta drogą elektroniczną w Asfinag, organie przyznającym. Dzieje się to w imieniu i na rachunek Klienta. Cyfrowa winieta zostaje wydana i bezpośrednio przesłana Klientowi do pobrania.

Jeśli Klient zdecydował się zostać uznanym za Konsumenta, dostawa bezpośrednio do Klienta może się przez to wydłużyć.

 

6.2 Użytkownik wypełnia zobowiązanie względem Klienta poprzez przesłanie drogą elektroniczną cyfrowej winiety.

Świadczenie dokonuje się przez Asfinag, przez to że Asfinag zrzeka się powiązanego z cyfrową winietą prawa i rejestruje ją w swoim systemie w powiązaniu z podanym przez Klienta numerem rejestracyjnym.   

 

Wzór formularz odstąpienia od umowy

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(wypełnij i odeślij ten formularz tylko wówczas, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

- Do: [ Nazwa przedsiębiorstwa]

[Adres geograficzny przedsiębiorcy]

[Numer faxu przedsiębiorcy, jeśli istnieje]

[ Adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]

- Niniejszym zawiadamiam/zawiadamiamy*, że zdecydowałem/zdecydowaliśmy* się odstąpić od umowy sprzedaży następujących produktów: [Nazwa produktu]*.

zapewnienia następujących cyfrowych treści: [Nazwa cyfrowych treści]*

świadczenia następujących usług: [Nazwa usługi]*, Odstąpienie/Odstąpienie*.

- Zamówionych*/Otrzymanych* [Data zamówienia w przypadku usług lub data otrzymania w przypadku produktów]

- Nazwisko Konsumenta/Konsumentów]

- Adres Konsumenta/Konsumentów]

- Podpis Konsumenta/Konsumentów] (tylko jeśli formularz zostanie przekazany w formie papierowej) - [ Nazwisko Konsumenta/Konsumentów

Złożenie tego formularza)

* Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić.

0
Ihren Warenkorb
Razem: €0
Do kasy